Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Jaarplan

Jaarplan
 
In ons jaarplan van 2017 hebben we ter verbetering van het onderwijs de volgende onderwerpen aandacht gegeven:
·         vergroting ouderbetrokkenheid; ouders en docenten zijn tevreden over de samenwerking en over hoe vaak ze contact hebben; hierin zijn we geslaagd.
·         onderwijskundige excellentie; ons werk- en leerklimaat komt in het onderzoek dat uitgevoerd wordt in samenwerking met de Hogeschool Leiden als zeer bijzonder positief naar voren. Daar zijn wij trots op.
·         ontwikkelen van een meer praktijkgericht aanbod voor de bovenbouw van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg;
·         leerling participatie: we zetten nog meer in op gepersonaliseerd leren; het werken met LessonUp maakt de lessen aantrekkelijker voor de jongeren;
·         verbeteren ICT: implementatie van de Prowise smartboarden is gerealiseerd; alle leraren hebben hier een training voor gevolgd;
·         inzetten op goed werkgeverschap; dit blijft een punt van aandacht en komt ook in het jaarplan 2018 terug;
·         een impuls geven aan cluster 4 door de inzet van een praktijkondersteuner voor leerlingen voor wie ons onderwijsaanbod tijdelijk overvragend is; dit blijft een punt van aandacht;
·         scholing nieuwe medewerkers; dit is een continu proces.
 
In ons jaarplan 2018 hebben we de volgende onderwerpen opgenomen:
·         vergroting ouderbetrokkenheid: ouders actief betrekken bij ons onderwijsprogramma (in en buiten de school);
·         onderwijskundige excellentie: invoeren digitale lesmethode voor aardrijkskunde en geschiedenis in de onderbouw en het invoeren van groep stages (LOL= Leren op Locatie); meer praktische opdrachten in de onderbouw; onderzoeken of GTL (gemengd theoretische leerweg) aanbod haalbaar is; vergroten van de sociaal-emotionele ontwikkeling door het aanbieden van trainingen;
·      leerlingparticipatie: leerlingen mee laten denken over de herinrichting van het schoolplein en gezonde kantine; leerling stellen hun eigen leerlijn Digitale Vaardigheden op;
·         blijven inzetten op goed werkgeverschap.

De School

:

Help (nieuw venster)