Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

De school

  • Vester College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (diplomagericht). Leerlingen kunnen bij ons een vmbo-opleiding volgen op drie niveaus: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg.
 
Onze leerlingen hebben behoefte aan specialistische ondersteuning op het gebied van leren en gedrag. Met onze specifieke kennis kunnen wij onderwijs bieden dat in die behoefte voorziet. Onze expertise zetten we ook in ter ondersteuning van collega’s en leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs en zorgpartners. Een voorbeeld hiervan is de inzet van onze expertise bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
 
We bieden leerlingen op onze school en op andere scholen binnen het samenwerkingsverband een breed aanbod aan speciale arrangementen. Hierdoor kunnen we oplossingen aanreiken voor veel ondersteuningsvragen. We stemmen onze begeleiding altijd af met ouders, partners in het regulier onderwijs en (jeugd)zorg.
 
Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt. Hierbij kijken we niet naar onmogelijkheden, maar juist naar wat de jongere kan en wil.
We maken hierbij gebruik van eigentijdse methodes, die zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerling.
 
Schoolnaam
Vester betekent bos. En we zitten hier in Ede natuurlijk in een bosrijke omgeving. Bovendien geeft een bos mensen warmte en beschutting. Dat bieden we ook op onze school. Net zoals een uitdagende omgeving, waar je groeit en leert. Structuur, duidelijkheid en veiligheid zijn belangrijke begrippen op onze school. We werken vanuit rust en een positieve houding aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Algemene grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om.

Onze leerlingen
Onze school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar voor wie de beschikbare zorgstructuur binnen het regulier onderwijs niet toereikend is. Onze leerlingen hebben een normaal IQ (80-110), maar ondervinden een beperking in hun onderwijsparticipatie. Zij hebben specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag. De leerlingen komen uit de regio Ede.
 
Schoolgrootte
Wij hebben jaarlijks ongeveer 120 leerlingen die begeleid worden door deskundige en betrokken medewerkers. De leerlingen zijn verdeeld over tien klassen, gegroepeerd op leerjaar en leerweg.
In elke klas zitten tussen de tien en vijftien leerlingen. De klassen worden begeleid door een mentor, vakdocenten en andere ondersteuners.
 
De meeste leerlingen volgen onderwijs in het gebouw van het Vester College. Alleen de bovenbouwklassen theoretische leerweg gaan naar school bij De Fonkel op de Jachtlaan.

Schoolklimaat

Om ervoor te zorgen dat leerlingen optimaal kunnen leren, zijn randvoorwaarden nodig. Bij ons op school staan drie begrippen centraal: structuur, veiligheid en duidelijkheid. Hierop is ons handelen gebaseerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we iedere dag een duidelijk programma aanbieden, zodat leerlingen weten wat ze kunnen verwachten. Ook hebben we heldere regels over hoe we met elkaar omgaan. Iedereen moet zich daaraan houden. Kleinschaligheid en rust zijn kenmerkend voor onze school. We hebben veel oog voor elkaar en kennen elkaar: leerlingen voelen zich gezien. Onze ondersteuning is afgestemd op wat uw zoon of dochter nodig heeft. We benaderen onze leerlingen vanuit een positieve houding en investeren in persoonlijk contact.
De totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Op het gebied van schoolse vakken, sociale vaardigheden, vrije tijd en werk. Hierbij is het van belang dat leerlingen leren doelen na te streven en dat ze van en met elkaar leren. We scheppen voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling door de aangeleerde vaardigheden te herhalen en te oefenen.

De School

:

Help (nieuw venster)