Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Onderwijsprogramma

Onderwijs­programma
Ons onderwijs is afgestemd op het uitstroomprofiel dat wij bieden: uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Vester College werkt met dezelfde kerndoelen als het regulier voortgezet onderwijs. Daarin is veel aandacht voor Nederlands, Engels en wiskunde. Het speciaal onderwijs heeft daarnaast nog extra leergebied overstijgende kerndoelen. Deze kerndoelen gaan over kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn voor een algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming.
 
De leergebied overstijgende doelen zijn onderverdeeld in vier categorieën:
-      Leren leren
-      Leren taken uitvoeren
-      Leren functioneren in sociale situaties
-      Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
 
Onze school is diplomagericht. Leerlingen kunnen bij ons het voortgezet speciaal onderwijs afsluiten met een vmbo-diploma. Daarvoor hebben wij een overeenkomst afgesloten met scholengemeenschap Het Streek.
  
Onderbouw
Leerlingen volgen theorie- en praktijkvakken. De theorievakken voor de leerwegen van het vmbo zijn: Nederlands, Engels, Duits (alleen op niveau theoretische leerweg), wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie & verzorging en sociale vaardigheden. In het tweede leerjaar komt hier nog economie bij. De praktijkvakken zijn: handvaardigheid/techniek, loopbaanoriëntatie en lichamelijke opvoeding. We besteden ongeveer zes lesuren per week aan de praktijkvakken. We sluiten elke week af met een keuze­activiteiten­programma. Leerlingen maken dan zelf een keuze uit een aantal creatieve en sportieve activiteiten.
 
Bovenbouw basis beroeps- en kaderberoepsgerichte leerweg
Leerlingen die kiezen voor de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg, volgen het profiel ‘dienstverlening en producten’. Dit is een breed programma, dat aansluit op verschillende sectoren. Zo hebben leerlingen meer mogelijkheden bij het kiezen van een vervolgopleiding op het ROC. De algemene examenvakken zijn Nederlands, Engels, wiskunde en economie. Daarnaast volgen ze verplichte niet-examenvakken. Dit zijn maatschappijleer, gymnastiek en handvaardigheid/cultureel kunstzinnige vorming. Ook volgen deze leerlingen praktijkvakken intersectoraal onderwijs (richting ‘dienstverlening en producten’) met verplichte modules en keuzemodules en lopen ze stage. Per week wordt ongeveer de helft van de tijd besteed aan het praktijkgedeelte.
Dit is inclusief stage.
 
Bovenbouw theoretische leerweg
Leerlingen die de theoretische leerweg volgen, volgen de vakken Nederlands, Engels, economie, wiskunde, biologie. Daarnaast worden ­aardrijkskunde en/of Duits aangeboden. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen leerlingen of ze in zes of zeven vakken examen doen. Met dit vakkenpakket kunnen leerlingen na het behalen van hun diploma doorstromen naar alle ROC niveau 4-opleidingen. Ook worden de volgende niet-examenvakken aangeboden: maatschappijleer, cultureel kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding. Deze moeten met een voldoende afgesloten worden.
 

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)