Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Extra verlof

Bijzonder verlof
Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een aanvraag-formulier is verkrijgbaar bij de administratie of  vind u op deze pagina.

Extra verlof

- Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind extra verlof krijgen:
- Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde
   godsdienst of levensovertuiging (1 dag);
- Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten
   schooltijd kan (voor de duur van de verplichting);
- Verhuizing (1 dag);
- Het bijwonen van het huwelijk van familie t/m de 4e graad (1 of 2 dagen);
- Bij ernstige ziekte van familie t/m de 4e graad (duur in overleg);
- Bij overlijden van familie t/m de 4e graad (duur in overleg);
- Bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
- Bij 12½-, 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- en 60 jarig huwelijksjubileum van
  ouders of grootouders (1 dag);
- Voor andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen (met
   uitzondering van extra verlof voorafgaand of aansluitend aan een vakantie).
 
Hieronder vindt u de brief waarmee u verlof kan aanvragen
 
 
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan.
 
Er is één uitzondering. Extra vakantieverlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer op grond van de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers het niet mogelijk is om in de schoolvakantie op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen wordt een werkgeversverklaring gevraagd.
 
Een verzoek voor extra verlof moet zo vroeg mogelijk, minimaal twee weken, schriftelijk bij de directie aangevraagd worden. Op school zijn hiervoor formulieren beschikbaar. Als u zonder toestemming uw kind thuishoudt of zonder bericht/toestemming eerder op vakantie gaat is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.

Geen verlof

De school mag geen verlof geven voor:
- Familiebezoek in het buitenland;
- Vakantie in een goedkopere periode;
- Een uitnodiging van familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie
  te gaan;
- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
- Verlof voor één kind omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog vrij zijn.
 
Vrijstellingen en ontheffingen
In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.
 
 

 
 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)