Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte en verzuim

Ziek/afwezig melden

 
Is uw zoon of dochter ziek? Dan horen wij dit graag van u vóór 08.30 uur. Als een leerling niet op school is en we hebben geen bericht ontvangen, nemen wij contact op met thuis. Bezoeken aan bijvoorbeeld huisarts, tandarts en orthodontist moeten zo veel mogelijk buiten de schooltijd afgesproken worden.
T 0318 - 69 42 22

Volledige leerplicht

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw zoon/dochter 16 jaar wordt. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw zoon/dochter ten minste twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.
Daarnaast geldt de kwalificatieplicht. Jongeren zonder startkwalificatie moeten tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo 2-niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw zoon/dochter elke dag naar school of kiest hij/zij voor de combinatie van leren en werken. Meer informatie over de kwalificatieplicht vindt u in het dossier Leerplicht op de website van het ministerie van OCW. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Ongeoorloofd schoolverzuim

De leerplicht is geregeld in de Leerplichtwet. Volgens deze wet is de school verplicht om het ongeoorloofd schoolverzuim, dus ook spijbelen, nauwkeurig te registreren en te melden bij de leerplichtambtenaar. Als we een vermoeden van spijbelen hebben, zullen we in overleg met ouders en mogelijk de schoolmaatschappelijk werker, proberen eventueel achterliggende problemen op te lossen. Leidt dit niet tot resultaat, geven we het ongeoorloofd schoolverzuim door aan de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het opleggen van een boete aan de ouders 

Te laat

Leerlingen die te laat komen, moeten een te-laat-briefje halen bij de receptie voor ze het lokaal in mogen. De eerste keer dat een leerling (met goede reden) te laat is, volgt er geen sanctie. Leerlingen die vaker dan één keer te laat komen, krijgen wel een sanctie (nablijven en/of extra huiswerk mee) opgelegd. De mentoren onderhouden hierover altijd contact met de ouders.

Vrijstellingen 

We willen graag weten waar de leerlingen zijn. In sommige gevallen kunnen leerlingen niet het  volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld vanwege medische redenen. Bespreekt u dit met de teamleider, zodra uw zoon/dochter naar school gaat. We bepalen in overleg of er vrijstelling kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen.
Er kunnen ook andere redenen zijn, waardoor een leerling niet op school kan komen (bijvoorbeeld familieomstandigheden). Wij vragen u dit tijdig aan de mentor door te geven. Extra verlof buiten de schoolvakanties staat de Leerplichtwet niet toe. Alleen in bepaalde situaties mag de directie van de school extra verlof toekennen. U kunt hiervoor een aanvraagformulier bij de administratie invullen.
Vrijstelling kan soms worden verleend door het verantwoordelijk gezag van De Onderwijsspecialisten. In andere gevallen moet dit worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstelling kunt u terecht bij de teamleider.

Schoolverzuim

Als een leerling niet voor 8.45 uur op school is en we hebben geen bericht ontvangen, nemen wij contact op met thuis. Bezoeken aan bijvoorbeeld huisarts, tandarts of orthodontist moeten zo veel mogelijk buiten de schooltijd afgesproken worden. Verzuim van een hele dag voor dit soort afspraken is niet geoorloofd.
 
De mentor houdt een absentielijst bij van zijn eigen groep. Bij veel of frequent verzuim gaan wij met u in gesprek en krijgt de ambtenaar van leerplichtzaken  een overzicht van de tijden dat de leerling de school niet bezocht heeft. 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)