Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Het Vester College heeft een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit alle klassen. We vragen de leerlingen mee te denken over ons onderwijs. Onderwerpen die leerlingen aandragen, bespreken we in teamvergaderingen of in een speciale bijeenkomst.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze mentoren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de school het nodig vindt. We vinden het ook belangrijk om te laten weten dat het goed gaat!

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt mijn kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via SOM-today. Dit is een leerlingvolgsysteem met bijbehorende een app waarin je de ontwikkeling van je kind kan volgen. Ouders blijven op de hoogte van cijfers, huiswerk, toetsen en aanwezigheid.
• Via de tweemaandelijkse nieuwsbrief en website. Hier vind je belangrijke data, actuele thema’s en activiteiten.
• Via het ouderarrangement. Aan het begin van het schooljaar bespreken ouders en mentor op welke wijze ze geïnformeerd willen worden.
• Via de mentor. Deze informeert je regelmatig over alle dagelijkse zaken op school en hoe het met je kind gaat.
• Via informatieavonden. Bijvoorbeeld over het onderwijsprogramma, resultaten en vervolgonderwijs.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, docenten en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement of stuur een e-mail naar mr@vestercollege.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr.