Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

De commissie heeft als taken:
• Adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan.
• Eenmaal per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectiefplan.
• Adviseren over terugplaatsing.
• Kwaliteit bewaken van het cyclisch proces van handelingsplanning.
• Multidisciplinair bespreken van leerlingen en toewijzen van extra ondersteuning.
• Contacten met zorgpartners onderhouden en afstemmen van de uitvoering van de zorg op school en thuis.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en ondersteunt de mentoren en vakdocenten. Zowel in de klas met de mentor, in de school met de Commissie van de Begeleiding en in het samenwerkingsverband met de overige zorgcoördinatoren van de scholen voor voortgezet onderwijs. De zorgcoördinator neemt ook deel aan het overleg van zorgcoördinatoren van de scholen van De Onderwijsspecialisten. 

Schoolmaatschappelijk werker

Leerlingen en ouders kunnen met vragen of problemen altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Samen kijken jullie naar een oplossing of eventuele doorverwijzing. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt of hulp vraagt.