Resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Basisvaardigheden

Rekenen, taal en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan. Burgerschap is verweven in ons onderwijs. De verschillende onderwerpen komen aanbod bij themaweken, het vak maatschappijleer of mens en maatschappij (zo bezoeken we bijv. de tweede kamer en gaan we naar de rechtbank). Vanwege de opgelopen leerachterstanden als gevolg van corona besteden extra aandacht aan reken- en taalvaardigheden.

Leren leren is een apart vak op het lesrooster. Om de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen volgen maken we gebruik van “Scol”, een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid.

Uitstroom

Waar kunnen onze leerlingen na school naartoe?
• Minimaal 90% van onze leerlingen verlaat onze school met een vmbo-diploma. Tot op heden scoren we hier zelfs meestal boven en daar zijn we trots op!
• Minimaal 95% van onze leerlingen gaat na onze school naar vervolgonderwijs met als doel een mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 óf havo-diploma.
• Na een jaar zit 75% van onze leerlingen nog op de plek ze naartoe zijn gegaan en hebben we al onze oud-leerlingen nog in beeld. Waar nodig ondersteunen we wanneer de vervolgopleiding toch niet de juiste keuze blijkt te zijn.
• Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 92% van onze leerlingen.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In het schooljaar 2022 hadden we de volgende uitstroom percentages;
• 55% stroomde uit naar mbo-niveau 2
• 13% stroomde uit naar mbo niveau 3
• 7% stroomde uit naar mbo niveau 4
• 8% stroomde uit naar de havo (regulier onderwijs)
• 7% stroomde uit naar een leer-werktraject
• 8% stroomde uit in een alternatief traject.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

Na een jaar zit 70% nog op de plek waar ze naar toe gingen. Mede door dat een groot aantal leerlingen geen toestemming geeft om ze te blijven volgen is de schoolnorm van 75% niet gehaald.

Veranderingen hebben met name te maken met afstroom-, of een verkeerde studiekeuze. Een enkele leerling is gedurende het jaar met een leer-­werktraject begonnen.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2021-2022 is 94% van onze leerlingen uitgestroomd volgens onze verwachting die in het OPP stond vermeld. de landelijke norm van 75% haalden we.

Cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden en de keuzes van leerlingen en het al dan niet geven van toestemming om de leerling te blijven volgen.